תקנון מבצע "טסים לרולאן גארוס 2017"

 
למגוון השעונים של לונג'ין לחצ/י כאן      להשארת פרטים לחצ/י כאן 
 
 
תקנון מבצע "טסים לרולאן גארוס 2017"
 
1.       כללי
1.1           חב' רולטיים בע"מ, (להלן: "החברה" ו/או "עורכת ההגרלה"), יבואנית שעוני LONGINES, מבקשת לקדם את מכירותיה באמצעות קיום מבצע הגרלות נושא פרסים (להלן: "המבצע") , בהתאם לתנאי תקנון זה ובכפוף להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "ההיתר הכללי"). 
1.2           בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בכל מדיום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
1.3           בתקנון זה ובנספחיו השימוש בלשון זכר לצרכי הנוחיות בלבד – התקנון ונספחיו מיועדים לנשים ולגברים כאחד.
2.       הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא הפרשנות המפורטת לצידם להלן:
2.1           "עורכת ההגרלה" – חברת רולטיים בע"מ (ח.פ 511891723) מרח' אימבר 7 פתח תקווה.
2.2           "המפקח" – עו"ד רן בוכמן ממשרד עורכי הדין צור, בוכמן ושות', מרחוב השחם 30, פתח תקווה.
2.3           "ההגרלה" – הגרלה שתיערך על ידי עורכת ההגרלה במהלכה יוגרלו 3 פרסים בין המשתתפים בהתאם לתקנון זה וההיתר הכללי.
2.4           "תקופת המבצע" – בין התאריכים 15.2.17 ועד 6.4.17 בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.  עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמשתתפים מוותרים מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה.
2.5           "נקודות המכירה המשתתפות במבצע" – חנויות רשת "אימפרס" וחנויות מורשות כמפורט בנספח ב'.
2.6           "משתתף" – כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים, תושב ישראל, אשר רכש שעון מסוג LONGINES  (להלן: "השעון") בתקופת המבצע באחת מנקודות המכירה המשתתפות במבצע  ומילא, במעמד הרכישה לאחר הנפקת חשבונית, באופן מלא ושלם, את טופס ההשתתפות במבצע (להלן: "הטופס") במסגרתו נרשם מס' חשבונית רכישת השעון המעיד על רכישתו בתקופת המבצע. במקרה של זכייה, מחויב הזוכה להציג, בין היתר, את החשבונית המקורית לעורכת ההגרלה.
למען הסר ספק, תפסל השתתפותו של משתתף אשר ימלא נתונים שגויים ו/או שקריים ו/או חלקיים ו/או שפרטיו לא נקלטו במלואם ו/או אשר חלות עליו מגבלות יציאה/כניסה מן/אל הארץ מכל סוג ו/או מי שדרכונו אינו בתוקף למשך 6 חודשים לפחות מהמועד המשוער למימוש הפרס.
2.7           "הפרס" – חבילת נופש זוגית לצרפת, הכוללת טיסה הלוך ושוב במחלקת תיירים, וכן 2 לילות בבית מלון בפריז ברמה של 4 כוכבים על בסיס חצי פנסיון וכרטיס כניסה זוגי למתחם VIP של LONGINES הכולל ארוחה וצפייה בטורניר הטניס רולאן גארוס. הפרס כולל אך ורק את הקבוע בתקנון זה. הוצאות נוספות (כגון נסיעות, כלכלה-לרבות מזון כשר או מותאם, ביטוח, הוצאות מיוחדות וכיו"ב), יחולו על הזוכה ובן/בת הזוג הנבחר כהגדרתו להלן בלבד. הזכות לממש את הפרס כפופה להוראות תקנון זה ולקבלת הצהרת הזוכה ובן/בת הזוג הנבחר כהגדרתו להלן והתנאים כמפורט כנספח א(1) ו-א(2)'.
במהלך מבצע זה יחולקו 3 פרסים – פרס אחד לכל זוכה. אין בהעלאת שם המשתתף בהגרלה מספר פעמים כדי להגדיל את סיכויי המשתתף לזכות בפרס נוסף.
הפרס ניתן יהיה למימוש במועד שייקבע ע"י עורכת ההגרלה, אשר צפוי להתקיים במועד משוער במהלך חודש יוני 2017 (4-6/6/2017 משוער) ו/או במועד סמוך שייקבע ע"י עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה.
"בן/בת הזוג הנבחר" – בן/בת זוג מלווה של הזוכה בפרס, תושב ישראל, אשר מלאו לו 18 שנים ביום השתתפות הזוכה במבצע, אשר עמד בתנאי תקנון זה ולא חלות עליו מגבלות יציאה/כניסה מן/אל הארץ מכל סוג ודרכונו בתוקף למשך 6 חודשים לפחות מהמועד המשוער למימוש הפרס ואשר חתם על נספח א(2)'.
3.       אופן עריכת ההגרלה  ומתן הודעת זכייה
3.1           שיטת ביצוע ההגרלה – נתוני המשתתפים כפי שצוינו בטופס, יוזנו למאגר משתתפים ממוחשב ושמות הזוכים יוגרלו באמצעות שימוש בפונקציה ממוחשבת בתכנת Excel המאפשרת בחירת ערכים באופן אקראי.
3.2           ההגרלה תתקיים במשרדי עורכת ההגרלה בנוכחות המפקח, ביום 20.4.17, בשעה 10:00 ובמסגרתה יעלו בגורל שמות שלושה (3) מועמדים לזכייה  באופן אקראי.
3.3           במועד ההגרלה, ייבחרו בנוסף למועמדים לזכייה גם שלושה "מועמדים חלופיים", שידורגו על-פי סדר קדימויות לצורך קבלת הפרס במקרה בו ייפסל מועמד לזכייה בהגרלה בשל אי-עמידה בכללים המפורטים בתקנון זה ובמקרה כאמור, תעבור זכותו לבא אחריו ברשימת המועמדים החלופיים.
3.4           עורכת ההגרלה תנסה ליצור קשר עם מועמד לזכייה שעלה בגורל, באמצעות התקשרות טלפונית בהתאם לפרטים שמסר המשתתף בעת הרישום להגרלה. במידה ולא ייווצר קשר טלפוני (קיום שיחה בפועל) עם מועמד לזכייה תוך 36 שעות ממועד עריכת ההגרלה ובלבד שנעשו לפחות שלושה ניסיונות התקשרות טלפוני ו/או במקרה ומועמד לזכייה אינו עומד בתנאי                      ההשתתפות בהגרלה, ייפסל מועמד הזכייה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.
3.5           נפסל מועמד לזכייה ו/או זוכה בשל אי עמידה בתנאי ההשתתפות, יחולו ההוראות הבאות: עורכת ההגרלה תנסה ליצור קשר טלפוני (קיום שיחה בפועל) עם הראשון ברשימת המועמדים החלופיים. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם יפסל זוכה והמשתתף השני וכן הלאה עד לקבלת זוכה אחר בפרס.
3.6           ניסיונות ההתקשרות הטלפוני עם מועמד לזכייה (קיום שיחה בפועל) יעשו בשעות העבודה הרגילות של עורכת ההגרלה. עורכת ההגרלה תשלח לזוכים הודעה בדבר זכייתם באמצעות דואר רשום.
3.7           עם יצירת הקשר עם הזוכה, יידרש הזוכה לבחור את בן/בת הזוג הנבחר אשר יצטרף אליו לנסיעת הפרס, לשלוח לעורכת ההגרלה בפקס/בדוא"ל העתק צילומי תעודות זהות, העתק חשבונית הרכישה, צילום דרכונים תקף לשישה חודשים לפחות ואת האישורים המצורפים כנספח א(1) וא'(2) כשהם חתומים על ידו ועל ידי בן/בת הזוג הנבחר. מובהר כי מרגע קבלת                     הפרטים המפורטים לעיל – לא יהיה הזוכה רשאי להחליף ו/או לשנות את בן/בת הזוג הנבחר.
3.8           ככל והזוכה בהגרלה לא יפעל בהתאם להוראות סעיף 3.7 לעיל תוך 48 שעות מהמועד שנדרש לכך, תהא עורכת ההגרלה רשאית לפסול את הזכייה ובמקרה כאמור הזוכה ובן/ בת הזוג הנבחר, לא יהיו זכאים לפרס כלשהו ו/או לפיצוי כלשהו ולא תהיה למי מהם כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה. למען הסר ספק, פסילת זוכה או                      מועמד לזכייה תביא בהכרח ובאופן מיידי לפסילת בן/בת הזוג הנבחר. לצורך הגרלת זוכה חדש במקום הזוכה שזכותו הופקעה, יחולו הוראות סעיף 3.5 לעיל בתוך 2 ימים מיום שנשלחה לזוכה הודעת דוא"ל על פקיעת זכותו.
3.9           עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה, ינסו ליצור קשר טלפוני עם זוכה שעמד בתנאי סעיף 3.7 לעיל על מנת למסור לו את פרטי אופן מימוש הפרס, להנחותו בהתאם ולתאם מועד לקבלת שובר קבלת הפרס המאשר את הזכאות לפרס (אשר יכול ויומצא גם באמצעות הדוא"ל). במועד זה וכתנאי לקבלת שובר הפרס, יביא עמו הזוכה את בן/בת הזוג הנבחר יחד עם כל                             מסמכי המקור כמפורט בסעיף 3.7 לעיל. ככל ולא נוצר קשר טלפוני עם הזוכה לאחר שלוש (3) ניסיונות חיוג, במשך שלושה (3) ימים עוקבים, על פי מספר הטלפון שמסר לעורכת ההגרלה ו/או ככל והזוכה לא פעל בהתאם להוראות עורכת ההגרלה והנחיותיה לרבות המצאת ו/או הצגת מסמכי מקור כמפורט לעיל, תיפסל זכייתו והוא, וכפועל יוצא, בן/בת הזוג הנבחר,                  לא יהיה זכאי לפרס ו/או לכל פיצוי שהוא. לצורך הגרלת זוכה חדש במקום הזוכה שזכותו הופקעה, יחולו הוראות סעיף 3.5 לעיל בתוך 2 ימים מיום שנשלחה לזוכה הודעת דוא"ל על פקיעת זכותו.
3.10       תוצאות ההגרלה, כפי שאושרו על ידי המפקח, על פי שיקול דעתו הבלעדי, תהיינה סופיות ומוחלטות, בלתי ניתנות לערעור ולא תשמע כל טענה בעניין זה. למפקח ההגרלה תהיה זכות בלעדית להכריע באופן סופי בכל מקרה של מחלוקת לרבות בדבר פסילת השתתפות בהגרלה, קיום תנאי התקנון וכיו"ב.
3.11       שמות הזוכים יפורסמו פעמיים בעיתון יומי.
3.12       עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק פרס למשתתף שזכה ו/או לבן/בת הזוג הנבחר, היה ויתברר כי מי מהם אינו עומד בדרישות התקנון ו/או נהג במרמה ו/או תוך מעשה עבירה ו/או שלא כדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בכל מקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או ביטול הרכישה ו/או בשל כל סיבה אחרת אשר עשויה לעכב או לבטל את                      מימוש הפרס.
3.13       מובהר כי הפרס ממומש באמצעות ספקיות הפרס – חברת התעופה, בית המלון וחברת LONGINES ומימושו עשוי להיות תלוי בקיומם של תנאים מיוחדים. אין לעורכת ההגרלה כל אחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב הפרס  ו/או תקלות במימוש הפרס ו/או אספקתו ו/או תקלות אחרות כלל שתהיינה במסגרת הגרלה זו, למועד אספקתם או לכל נזק ישיר ו/או               עקיף אשר ייגרם למשתתף ו/או לזוכה ו/או לבן/בת הזוג הנבחר. אחריות כאמור תחול על ספקי הפרס בלבד ולמשתתף ו/או לזוכה ו/או למועמד לזכייה ו/או לבן/בת הזוג הנבחר לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או מי מטעמה.
4.       כללי
4.1           עורכת ההגרלה שומרת לעצמה, בכל עת, את הזכות להוסיף, לגרוע, לשנות, להפסיק או להציע פרס חלופי שווה ערך לפרסים המוצעים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
4.2           ההשתתפות במבצע והפעולות הנדרשות למימוש הזכות לקבלת הפרסים, על כל שלביהן תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע, והחברה לא תישא באחריות, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה אשר תגרם למי מהמשתתפים ו/או בקשר עם השתתפות במי משלבי המבצע ו/או ניהולו ו/או כתוצאה מקבלת הפרס בו ולא                          תהיה אחראית על כל תקלה אחרת מכל סוג ומין.
4.3           מבלי לגרוע מכלליות הפטור לחברה הנזכר במסמך זה, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של משתתף במבצע מנעה את יכולתו של משתתף כאמור להשתתף במבצע ו/או לקבל הפרסים לידו תהיה החברה פטורה מאחריות.
4.4           הפרסים שיוגרלו הנם אישיים ואינם ניתנים להעברה, להסבה, לשינוי, להחלפה, או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מוצר אחר. משתתף הזכאי לפרס לפי מבצע זה ולא מימש את הזכייה בפרס, לא יהיה זכאי לפרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כלשהו.
4.5           בכל מקרה שבו ייגרם איחור ו/או הקדמה ו/או כל שינוי במסירת הפרסים, מוותר המשתתף מראש על כל טענה ו/או דרישה בעניין.
4.6           כל מס אשר יחול, ככל שיחול, על הפרס, ישולם על ידי הזוכה.
4.7           אין בהשתתפות משתתף במבצע, כדי להבטיח את זכאותו לפרס.
4.8           עורכת ההגרלה תהא רשאית לבצע כל שינוי בפרטי המבצע ו/או ההגרלה לרבות תנאי ההשתתפות, הפרסים, המועדים ואופי המבצע. מובהר, כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתקנון הגרלה זה, והוראות השינוי יגברו על הוראות תקנון הגרלה זה, ככל שתהא סתירה ביניהם. הוראות השינוי ימצאו בצמוד לתקנון ההגרלה במשרדי עורכת ההגרלה והמפקח ובאחריות המשתתף בהגרלה להתעדכן בתנאי ההגרלה.
4.9           השתתפות משתתף מהווה אישור לקבלת דואר אלקטרוני מעורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בקשר עם המבצע. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בכל עניין הנובע ו/או הקשור לחוק התקשורת (בזק ושירותים) (תיקון מס' 40) התשס"ח 2008.
4.10       עורכת ההגרלה תהא רשאית לפרסם את פרטי הזוכים ואת הפרס, בכל דרך ואופן בו תבחר לצורך קידום מכירות, מטרות שיווקיות, פרסומיות ויחסי ציבור בכפוף לתנאי ההיתר ובכפוף להוראות כל דין. כל משתתף במבצע מסכים ומאשר כי דבר זכייתו עשוי להיות מפורסם ו/או מצולם באמצעי תקשורת שונים וכי בהשתתפותו בהגרלה מביע המשתתף את הסכמתו                      לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו וזאת ללא תמורה ו/או תמלוגים כלשהם, ללא הגבלת זמן והמשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה נגד עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.
4.11       תקנון ההגרלה יימצא במשרדי המפקח ובמשרדי עורכת ההגרלה. ניתן להשיג העתקים של התקנון, ללא תשלום, במשרדי עורכת ההגרלה, ברחוב אימבר 7, קרית אריה, פתח תקווה, בשעות הפעילות הרגילות. 
4.12       בהשתתפותך במבצע הנך מסכים לכל הוראות תקנון זה, וכן הנך פוטר את החברה  מכל אחריות, נזק, אי התאמה, שיבוש, טענה או תביעה הקשורה למבצע, להגרלה, לפרס, לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם.
4.13       ההשתתפות אסורה על עובדי רולטיים בע"מ, עובדי משרד הפרסום ליאו ברנט  והמפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.  "בן משפחה" לעניין סעיף זה- בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
4.14       כל האמור והמפורט בתקנון זה יחול גם על בן/בת הזוג הנבחר בשינויים המחויבים.